ANG MAPAIT NA KAHAPON

Sa maraming pagkakataon, naitatanong ko sa aking sarili kung bakit nagagawa ng tao ang mga kasalanang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Corinto: “nakikiapid, sumasamba sa diyos-diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, mga sakim, mapaglasing, mapanglait, o mandaraya” [1 Cor 6:9-10]. Ang turo sa atin sa katekismo na dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang kaya tayo’y nagkakasala. Ang dagdag na pananaw ng mga sikolohista: ang pananakit sa pamamagitan ng salita, gawa at pagpapabaya ng mga magulang sa kanilang anak noong bata pa sila ay malaki ang nagawang pinsala sa pang-araw-araw na buhay ng anak. Kaya pala napakaganda ang payo ni San Pablo sa mga magulang: “Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan, sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon” (Efeso 6:4].

Sa aklat ni Gregory Jantz na “Healing the Scars of Emotional Abuse, sabi niya: “Emotional abuse leaves deep hurting places in the inner being of the abused. Your abuse may have left you feeling fearful, guilty, and angry, over what happened to you… Alcoholism and drug can provide what seems to be a way of numbing the pain you feel In addition to alcohol and drugs, people can also become addicted to food, sex, and work – anything that allows them to travel outside of themselves for a while, to forget who they really are and how they feel”.

Kadalasan may napapakingan tayong nanlalait, nagmumura, minamaliit at hinahamak ang kapwa at pinababayaan, tinatakot at niloloko ang anak. Kung minsan may nakikita tayong pinapalo, sinasampal at iba’t ibang pananakit sa anak para disiplinahin ang anak na sa akalang ito ang tama. Sa mga pag-aaral, ang mga ito pala ay hindi nakakatulong bagkus ay nakakapinsala sa anak hanggang sa pagtanda.

Sa librong “Magaling ang Pinoy!” ni Queena N. Lee-Chua, at mga kasama, ito ang isinulat tungkol sa pananakit: “Spanking also sends a violent message to the child. “When we are angry, then it is okay to hit.” Study after study reveals that people who were spanked as children usually tend to hit their own kids [and spouses], leading to a never ending cycle of hurt and violence. In our troubled world, peace should start at home. Children need to learn self-control, and spanking cannot ensure this. Worst of all, spanking may be dangerous. Excessive punishment may scar the child of life ­emotionally, socially, and physically.”

Kung hindi sasaktan ang bata, paano didisiplinahin sila? Sabi ng Amerikanong Sikolohistang si Dr. Don Dinkmeyer at Dr. Gary McKay: “Discipline is not punishment, but instruction.” Ano pa ang pwedeng gawin ng magulang? Pagtuunan ng higit na pansin ang mabubuting gawa ng bata. Purihin sa mabuting ginawa. Suportahan sa kanyang mga gawain. Unawain sa kanyang kapilyuhan. Hayaang maipahayag ng anak ang kanyang isipin at damdamin at huwag sansalain. Makipaglaro. Isama sa pamamasyal. Kung ikaw ay nagkamali sa kanya, humingi ng tawad para maturuan ng kahalagahan ng pagpapatawad. Ito ang ilan lamang sa maaaring gawin.

Ang bawat isa sa atin ay may mapait na kahapon. Ano ang maaari nating gawin upang ang ating himutok at galit ay malunasan? Makakatulong kung susulatan mo ang nakapinsala sa iyo. Sabihin mo ang lahat na nais mong sabihin, ipahayag ang iyong damdamin at pagkatao. Ang sulat na ito ay hindi mo ipapakita o ipadadala sa iyong sinulatan kundi maaari mong sunugin or punitin. Ito ay isang pamamaraan upang mailabas mo ang iyong hinanakit, galit at pag-angkin mo ng iyong kapangyarihan.

Makakapagbigay inspirasyon sa atin ang sabi ni Jesus: “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo” (Mt. 6:97-28).