HAPAG-ASA FAST… FEED 2011

MIYERKULES NG ABO, MARSO 9,  2011

Mga Minamahal na Kapatid kay Kristo,

Ang Miyekrules ng Abo ay hudyat ng pagsisimula ng Panahon ng Kuwaresma, panahon ng pagdidili-dili at pagninilay sa ating sarili at pagsisisi sa mga kasalanan bilang daan upang maituwid ang ating pamumuhay sa biyaya ng Diyos.

Habang ang abo ay ipinapahid sa ating noo, tayo ay nagpapakita ng kababaang-loob sa harap ng Diyos bilang pag-amin sa di magandang bunga ng kasalanan at tayo ay nagninilay sa mga pagbabagong kinakailangan sa ating buhay kung nais nating maging ganap na Kristiyano. Ngayon, bukod sa pananalangin, tayo rin ay inaasahang mag-ayuno at magbigay ng limos o tulong.  Maaari nating ipadama ang ating pagmamalasakit sa iba sa pamamagitan ng pagtulong sa pangkatawang pangangailangan tulad ng pagkain at damit o di kaya ay simpleng pag-aambag ng salapi sa kawanggawa.  Isa sa mga ito ay ang pagtugon sa tawag para magpakain sa mga batang kulang sa timbang (malnourished children).

Sa Pilipinas, ayon sa ikapitong (7th) survey noong 2008 ng Food and Nutrition Research Institute (FNRI), 3 sa 10 bata ang mababa ang timbang at kulang sa taas dahil sa matagal na panahong gutom na humantong sa malnutrisyon. Ibig sabihin nito, ay mayroong 8 hanggang 9 na milyong bata ang nasa ganitong sitwasyon. Ang higit pang nakakabagabag ay ang 6.1% ng mga batang ito ay nasa antas ng malubhang (severe) malnutrisyon. Sa mga batang may edad 0-5 taon; ang kundisyong ito ay magiging dahilan ng matinding pinsala sa utak; sila ay magiging mapurol (slow learners) sa pag-aaral at sa huli ay di magiging kapaki-pakinabang (unproductive) ang pamumuhay  bilang tao.

Marami sa mga batang ito kung hindi maiiligtas sa ganitong sitwasyon, ay maaaring mapahamak at mamatay. Ang pagliligtas sa buhay ng isang bata mula sa pagkagutom ay kasiguruhan ng maayos na buhay. Ito ang dahilan kung bakit may HAPAG-ASA Feeding Program; ito ay pagtatangkang (attempt) magbigay sa mga bata ng pagkakataong matamo ang Kaganapan ng Buhay sa pagpapakain ng katawan at kaluluwa.

Ang HAPAG-ASA ay tumutugon sa panawagan ng Simbahan na labanan at sugpuin ang pagkagutom at malnutrisyon sa diwa ng Himala ng Panginoong Hesus sa Pagpaparami ng Tinapay at Isda (tingnan: Mateo 14:14-21).  Ito ay may tatlong (3) sangkap (components) na nakaugnay sa diwa ng Maka-Kristiyanong Bahaginan at Pagmamahal (Christian Spirit of Sharing and Loving).  Una dito ay ang SUPPLEMENTAL FEEDING ng isang kain sa isang araw, 5 beses sa isang linggo, sa loob ng 6 na buwan o may kabuuang 120 kain na puno ng Bitamina at Mineral na magpapataas ng antas ng nutrisyon sa bawat batang mababa ang timbang; ikalawa ay ang PARENTS’ EDUCATION CLASS na nagbibigay ng pangunahing kaalaman at kasanayan sa mga magulang upang mapaunlad ang kakayahan sa pag-aaruga ng kanilang mga anak; at ikatlo ay ang LIVELIHOOD AND SKILLS TRAINING na nagbibigay sa mga magulang ng pagkakataong magkakaroon ng trabaho at kabuhayan upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng tamang nutrisyon pagkatapos ng 6 na buwang pagpapakain (feeding) sa mga bata.

Ang  programa ay nagbibigay benepisyo sa mga batang kulang sa timbang mula 6 na buwan hanggang 12 taon at sa mga buntis at nagpapasusong ina. Sa loob ng limang (5) taong pagsasakatuparan, ang programa ay nakapagpakain na ng 500,000 bata.  Sadyang maliit pa ito kumpara sa napakalaking bilang ng mga batang kulang sa timbang sa buong bansa. Kinakailangan lamang ng P10 kada araw para mabigyan ng pagkain ang gutom na mga bata o P1,200.00 (isang libo at dalawang daang piso) sa loob ng 6 na buwan.  Ito lang ang kailangan upang upang iligtas ang buhay ng isang batang gutom at kulang sa timbang.

Sa ating Diyosesis ng Boac, simula pa noong Agosto 11, 2007 hanggang sa kasalukuyan ay mayroon ng kabuuang 6,062 mga batang napakain sa 14 na parokya at umabot na sa halagang P 4,739,180.00 ( apat na milyon, pitong daan at tatlumpu’t-siyam na libo at isang daan at walumpung piso) ang naipagkaloob sa atin mula sa Pondo ng Pinoy, Hapag-asa Feeding Program, Asisi Foundation, Feed the Children Philippines at iba pang ahensiya para sa programang ito, bukod pa dito ang halaga ng Vita-Meal, Manna Rice at Manna Potato na ginagamit sa feeding.

Noong nakaraang taon, ang FAST ……FEED CAMPAIGN ng ating diyosesis ay nakalikom ng halagang P90,583.50 na ating ipinadala sa tanggapan ng Hapag-asa bilang ambag sa pagpapatuloy ng programa. Sadyang maliit lamang ang halagang ito kumpara sa benepisyong naibigay na sa atin.  Kaya naman, hinihikayat ko po kayong lahat na magkaloob ng tulong para sa mga batang kulang sa timbang.

Ang Kuwaresma ay panahon ng pag-asa.  Sa pagtanggap natin ng abo sa ating noo na puno ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagpapanibago ng ating puso, iparamdam natin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa mga kapatid nating nangangailangan. Nananawagan po kami sa inyo mga minamahal na kapatid kay Kristo na magbigay kayo ng anumang halagang natipid ninyo mula sa pag-aayuno sa HAPAG-ASA FAST … FEED 2011. Tulungan ninyo kami na pakanin ang mga nagugutom na bata!

Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Diyos.

+REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

Obispo ng Boac