ELEKSYONG PAMBARANGAY

Matapos ang mahigit 100 araw ng panunungkuian ng mga bagong halal at kasaiukuyang administrasyon, local at nasyunal, muling pumailaniang ang diwa ng pulitika sa katatapos pa lamang na eieksyong pambarangay. Muting natuon ang pansin at pagpapahaiaga ng sambayanan sa pagpili ng karapat-dapat mamuno sa barangay na kanilang kinabibilangan.

Muling nagiabasan ang mga magagandang piano at pananaw para sa pag-uniad upang makumbinsi ng mga tumatakbo ang ka-barangay at makamit ang ikapapanalong boto. Kasabay ding nagsiiabasang muli ang mga padrino at ang mga nais maging kaalyadong politiko.

Mayroon namang ilan na di nfl magkandaugaga sa iba’t ibang gimik para tang magpakilaia at may mga kandidatong ang tanging determinasyon ay manalo at handang mamucimod ng saiapi o anumang bagay para lang makuha ang pwesto.

Politics is politics” ang sabi ng in. Kaya nga kung ano ang “in”, kung sino ang patok, iyon ang sinasabayan. Kahit na kung minsan ay natatabunan kung ano ang tama, kung 5mb ang nararapat at kung aim ang tunay na may diwa ng pagiiiingkod. Ito na nga ba ang bagong mukha ng politika sa Piiipinas?

Kung ating babaiikan ang tunay na diwa ng politika, makikita nating ang pulitika ay waiang iba kundi ang tao at ang kapangyarihan ng politika ay nasa tao at ang tanging layunin ng poiitika ay para sa tao.

ISYU NG MORALIDAD

Makalipas nga ng isang daang araw(100) ng panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon, masayang ipinahayag ng PangulongAquino ang umano’y malinis na pamamahaia at unti nting pagsagip sa bansa muia sa kinaiulubugang kumunoy ng korupsyon at paglilinis sa iba’t ibang ahensya ng pamahaiaan. Kasabay nito, umaiingawngaw naman ang iba’t ibang isyu tuiad ng hueteng payola, Reproductive Health Bill, at diborsyo.

Di nga lahat ng bagay ay magagawa at maisasaayos sa bob ng napakaiksing panahon ng panunungkulan. Subalit matuwid at nararapat marahil na bigyang pansin ng pamahalaan ang nakababahalang mga isyu na ito na mapagbalat-kayo Animo’y isang magandang diiag na napakadaiing makaakit subalit ang kahihinatna’y kahirapan, pagkawasak ng pamitya at paghadiang sa natatanging piano ng Diyos sa bawat niialang na binibigyan niva ng buhay at pagkakataon upang maranasan ang tunay na ganda ng mundo.

Kung ating pakalilimiin, lisa ang pinag-uugatan ng mga isyung nagpapahirap sa ating bansa. At itn’y walang iba kundi ang unti-unting di pagkilala at paggalang sa buhay-moral ng bawat tao. Kung ito’y mapag-uukulan ng pansin at siya nating ikakampanya sa kasalukuyang panahon, mapap adall ang pagsugpo sa mga naturang kinakaharap na mga suliraning panlipunan. Magandang paaiaaia ang ating kasabihan “Ang hindi lumingon sa pinaggalingan ay di makakarating sa paroroonan.”