Tunay at Taimtim na Pagsisisi sa Mga Kasalanan na may Kalakip na Sakripisyo, Pananalangin, at Pagkakawang-gawa: Daan sa Pagpapakabanal At Pagiging Kalugud-lugod Natin sa Diyos

LIHAM PASTORAL BLG. 2 Serye 2011 Abril 11, 2011 Tunay at Taimtim na Pagsisisi sa Mga Kasalanan na may Kalakip na Sakripisyo, Pananalangin, at Pagkakawang-gawa: Daan sa Pagpapakabanal At Pagiging Kalugud-lugod Natin sa Diyos  “Magisisi kayo nang taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik-loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos, siya’y may magandang-loob at […]