Sa Ngalan ng Pag-ibig

Ika-15 araw ng buwan, araw ng Sweldo. May ngiting lumabas ako ng opisina ng Parokya, sa oras ng uwian ng mga manggawa ng simbahan. Agad ay tumuloy ako sa Sioland para makapamili ng grocery; labin-limang piraso ng Payless Noodles, labin-limang piraso ng sardinas, ilang piraso ng Argentina Corned Beef at Century Tuna, isang kilong asukal […]

Ika dalawampu’t isang Linggo sa Karaniwang Panahon Jn 6: 60 – 69 Agosto 23, 2009

Ilan sa mga tagasunod ng Panginoon ang tumalikod sa kanya sapagkat naging mahirap sa kanilang unawain ang hiwaga ng kanyang mga ipinangangaral. Nang tanungin ng Panginoon ang kanyang mga alagad ay kanilang sinagot “Panginoon kanino kami pupunta” Marami tayong kilala na hindi nakatutugon sa kanilang tungkulin sa Diyos dahil sa dami ng pinagkaka-abalah. Tanungin natin […]

Ika labing siyam na Linggo sa Karaniwang Panahon Jn: 6 41 – 51 Agosto 9, 2009

Nagbulung bulungan ang mga tao sapagkat hindi nila lubusang maunawaan ang mga ipinangangaral ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Marami tayong hindi nauunawaan tungkol sa hiwaga ng ating pananampalataya na nangangailangan ng paglilinaw. Tanungin natin ang ating sarili: Hinihingi ba natin sa Diyos ng linaw ang ilang nakalilito sa atin? Nagsasaliksik […]

Ika labing walong Linggo sa Karaniwangg Panahon Jn 6: 24 – 35 Agosto 2, 2009

Ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga taga-sunod bilang “Tinapay ng Buhay”. Marami sa ating kapwa ang nagugutom at sadyang walang makain. Tayo ay naaawa sa kanila at nagagawa nating mag-abot ng tulong kung minsan. Ngunit marami rin sa ating kapwa ang gutom ang kaluluwa. Tanungin natin ang ating sarili: ano naman ang ginagawa […]

kalabing pitong Linggo sa Karaniwang Panahon Mt 13 : 44 – 52 Hulyo 27, 2008

Naglahad ang Panginoon ng maraming talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Isang tao ang ipinagbili ang lahat ng kanyang ari arian upang bilhin ang isang mamahaling perlas. Marami sa atin ang patuloy sa paghahanap ng bagay na tunay na magbibigay ng saya at kahulugan, ngunit nananatili pa ring bigo. Tanungin natin ang ating sarili; Nasaan […]

Ikalabing limang Linggo sa Karaniwang Panahon Mt 13 : 1 – 9 Hulyo 13, 2008

Nangaral ang Panginoon sa maraming tao tungkol sa talinhaga ng manghahasik. Nakakapagpasaya ang makitang ang ating mga inihasik na binhi ay namumunga at nananagana. Gayun din ang saya ng Diyos na makitang nagbubunga at nananagana ang kanyang mga Salitang ipinunla sa atingmga puso at isip.  Tanungin natin ang ating sarili; gaano tayo kasabik na mapakinig […]

kalabing apat na Linggo sa Karaniwang Panahon Mt 11: 25 – 30 Hulyo 6, 2008

Inanyayahan ng Panginoon ang mga  nabibigatan sa kanilang pasanin upang bigyan sila ng kapahingahan ng kaluluwa. Maraming tao ang lumalapit sa Diyos sa panalangin. Mga taong dumaranas ng mga pagsubok at kagipitan sa buhay. Minsan napakababaw at panandaliang kaginhawahan ang ating hangad.  Tanungin natin ang ating sarili sa pagkakataong tayo ay nananalangin: Ano ba ang […]