Ang Paghuhubog sa mga Lingkod ng Panginoon

Ang paghuhubog sa mga Lingkod ng Panginoon ay kinakananang buo o pangkalahatan. Nasasak1aw nito ang buong katauhan ng isang Iingkod: pisikal, espirituwal at marami pang iba. Dahil dito’y kinakailangan muna ang masusing pagtatasa ng aspeto ng paghuhubog. Mayroon bang maigting na pagnanasa ang taong ito upang maglingkod sa Panginoon? May sapat ba siyang kakayahan upang […]

Pasko ng Pagkabuhay Jn 20: 1 – 9 Abril 12, 2009

Maaga pa’y nagpunta si Maria Magdalena sa libingan upang dalawin ang Panginoon sa kanyang puntod. Patakbo siyang nagtungo sa mga alagad upang ibalita ang pagkawala, ngunit ang katotohanan ay nabuhay na mag-uli ang Panginoon. Agad napagtuunan ng pansin ni Maria Magdalena ang masamang balita at hindi ang mabuting balita ng pagkabuhay ng Panginoon. Tanungin natin […]

Ikalimang Linggo sa Panahon ng Kuwaresma Jn 12: 20 – 33 Marso 29, 2009

Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa panahon ng krisis maraming tao ang nagiging maramot at makasarili dahil sa labis na pagpapahalaga sa sariling pangangailangang mabuhay. Tanungin natin ang […]

Alay-Kapwa, Alay din Natin sa Diyos

Sa panahong ito ng kwaresma tinatawagan tayong lahat na manalangin, magsakripisyo at magkawang-gawa. Ang sabi ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, “kung paanong iniibig ako ng Ama, gayundin narnan, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko tinutupad ko ang mga […]

Ika-16 na taon ng Panghalahatang Pagtitipon ng mga Kasapi ng MASAMCO

Sta. Cruz, Marinduque – Nagdaos na muli ng General Assembly sa ika-l6 na pagkakataon ang Marinduque Social Action Multi-Purpose Cooperative na may temang: “Sa Pagmamalasakit ng Miyembro ng MASAMCO, pag-unlad ay matatamo. Ito ay ginanap noong Peb. 28 sa bulwagang-pulungan at lumang kumbento ng parokya ng Banal na Krus. Ang pagtitipong ito ay pinasimulan sa […]