Ang Paghuhubog sa mga Lingkod ng Panginoon

Ang paghuhubog sa mga Lingkod ng Panginoon ay kinakananang buo o pangkalahatan. Nasasak1aw nito ang buong katauhan ng isang Iingkod: pisikal, espirituwal at marami pang iba. Dahil dito’y kinakailangan muna ang masusing pagtatasa ng aspeto ng paghuhubog. Mayroon bang maigting na pagnanasa ang taong ito upang maglingkod sa Panginoon? May sapat ba siyang kakayahan upang […]