Gabay ng mga Lingkod ng Panginoon sa Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

Ang Paghahanda sa mga Tagapaglingkod ay isang kinakailangang proseso upang maging higit silang epektibo sa kanilang paglilingkod sa Panginoon sa Banal na Pagdiriwang. Katulad ng mga pangkaraniwang lingkod sa bahay o opisina na tinuturuan muna ng mga gawain at ipinakikilala ang amo o boss, ang mga lingkod ng Panginoon sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya […]

Paghuhubog at Paghahanda sa Gawain ng Kantor (Choir)

Ang awit ay mahalagang bahagi ng liturhiya lalung-lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Ito ay nakatutulong upang ipahayag ang kaisahan ng pananampalataya at pagmamahal ng bawat nakikipagmisa. Nagpapahayag din ito ng iisang damdamin ng kagalakang angkop sa pagdiriwang sa Araw ng Panginoon na kung saan ay isinasangayon ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Nakakatulong […]

Pasyon sa Modernong Panahon

Maliit pa akong bata ay kinamulatan ko na ang PASYON sa tuwing sumasapit ang Panahon ng Kuwaresma. Hindi ko noon nauunawaan ang tunay na kahalagahan at kahulugan nito sa buhay ng ating pananampalataya. Ayon sa aking pagkakaunawa, ito ay tradisyon ng aking lolo at lola na pangkaraniwang ginagawa bago sumapit ang mga Mahal na Araw […]

GABAY ng mga Lingkod ng Panginoon sa Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

Tayong lahat ay mga Lingkod ng Panginoon. Ito ay isang pangunahing katotohanan sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo na naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Ang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa ay naaayon sa buhay na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kung lilimiin at pagninilayan ang bagay na ito, makikita […]

Paghuhubog at paghahanda sa Gawain ng Kantor

Ang awit sa mahalagang bahagi ng liturhiya lalung-lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Ito ay nakatutulong upang ipahayag ang kaisahan ng pananampalataya at pagmamahal ng bawat nakikipagmisa. Nagpapahayg din ito ng iisang damdamin ng kagalakang angkop sa pagdiriwang sa Araw sa Panginoon na kung saan ay isinasangayon ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Nakatutulong […]