Archives for the ‘Butil ng Kaalaman’ Category

Mapagpahilom na Salita at Dampi ng Kamay

By • Jul 7th, 2010 • Category: Butil ng Kaalaman

Noong Abril 13, 2010, ako ang naging tagapagsalita sa halos apat na daang kabataan mula sa Quezon, Marinduque, Laguna, Batangas at Mindoro [QueMarLaBaRo) para sa kanilang pagtitipon dito sa Marinduque. Ako ay lubos na nasiyahan dahil natanggap ng mga kabataan ang aking ipinaliwanag at naging maganda ang epekto sa kanila ng aking ibinigay. Ito ang […]Panalangin sa Patay

By • Dec 14th, 2009 • Category: Butil ng Kaalaman

May mga taong pumupuna sa mga taong ipinapanalangin ang mga patay.  Sinasabing wala na tayong magagawa sa mga patay.  Patay na ito.  Meron namang nananalangin sa mga patay.  Pagkamatay ng tao, sinisimulan na nilang magdasal sa panahon ng paglalamay, sa panahon ng siyaman, ika-apatnapung araw, sa babang luksa, sa buwan ng Nobiembre at sa Eukaristiya. […]MATALINONG ANAK

By • Jul 23rd, 2009 • Category: Butil ng Kaalaman

Pasukan na naman! Ang mga estudyante ay abala sa pagpasok at pag-aaral.  Ang mga magulang ay masigasig na nagtatrabaho para sa pag-aaral ng kanilang anak.  Ang hangad ng magulang at mag-aaral ay para magkaroon ng magandang kinabukasan.  Ang kaalaman ay hagdan tungo sa kaganapan ng kanilang pangarap kaya ang magulang at mag-aaral ay nagsusunong ng […]Acting out Sexually

By • Jun 8th, 2009 • Category: Butil ng Kaalaman

Kapag may dinadala sa Provincial Jail na akusado, napupukaw ang aking interest na alamin ang sinasabi ng batas kaugnay ng bintang katulad ng ilang mga sumusunod na kaso: 1. R.A. No. 7877 – An act Declaring Sexual Harassment Unlawful in the Employment, Education or Training Environment, and for Other Purposes. 2. Art. 333 – Adultery […]ANG MAPAIT NA KAHAPON

By • Mar 23rd, 2009 • Category: Butil ng Kaalaman

Sa maraming pagkakataon, naitatanong ko sa aking sarili kung bakit nagagawa ng tao ang mga kasalanang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Corinto: “nakikiapid, sumasamba sa diyos-diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, mga sakim, mapaglasing, mapanglait, o mandaraya” [1 Cor 6:9-10]. Ang turo sa atin sa katekismo na dahil […]HUWAG KANG PAPATAY!

By • Mar 4th, 2009 • Category: Butil ng Kaalaman

Ang pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan ay itinuturing na malubhang kasalanan. Ito ay ang pagpatay sa batang walang kalaban-laban na nasa sinapupunan ng isang ina. Ang maaari lamang magpatawad sa ganitong kasalanan ay ang Obispo. Sa ngayon paminsan-minsan ang Obispo ay nagbibigay pahintulot sa kanyang mga katuwang na pari na maggawad ng kapatawaran sa nagkasala […]Mga Walang Hiyang Bilanggo

By • Feb 11th, 2009 • Category: Butil ng Kaalaman

Walang hiyang criminal, mamatay ka na sana, mabulok ka na sa bilangguan! Ito ang ilang mga pagpapahayag ng himutok, galit, pait sa buhay ng ilang mga tao laban sa mga nakapatay, nanggahasa, nagdroga, nagtulak, nandaya, atbp…. Sa aking paglilingkod sa mga inmates ng ilang panahon, sila’y aking nakausap, nakahalubilo at nakita ang relasyon sa kapwa […]