Dakilang Kapistahan ng Kabanal banalanag Katawan at Dugo ni Kristo. Jn 6: 51 – 58 Hunyo 22, 2014

Sabi ng aming propesor sa seminaryo, “kung gusto mong kunin ang puso o simpatiya ng isang tao punan mo muna ang kanyang sikmura”. Maraming pagkakaibigan ang nagsimula sa simpleng panlilibre o pagbibigay ng mga kukutin. Gawain ng mga kalalakihan na i-date at kumain sa labas upang lubusang makuha ang loob ng nililigawan. Madalas tayong pinakakain […]

Ika limang Linggo ng Kuwaresma Marso 17, 2013 Jn 8:1 – 11

Dinala sa Panginoon ang babaeng nahuli sa aktong nangangalunya upang tanungin siya kung anu ang gagawin sa kanya. Marami ang nawawalan ng mukhang maiharap dahil sa mga masasamang paratang at malisyosong usapin. Maraming mga kababaihan ang ating kinakaladkad at hinuhusgahan kahit hindi natin nahuhuli sa akto ng pangangalunya. Tanungin natin ang ating sarili, dapat ba […]

Ika apat na Linggo ng Kuwaresma Marso 10, 2013 Lk 15 1-3. 11- 32

Isinalaysay ng Panginoon ang talinhaga tungkol sa alibughang anak. Hindi nalilimitahan ng anumang masamang pangyayari sa buhay ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Sa pagbabalik ng anak, ganun na lamang ang ipinamalas na pagpapatawad ng ama. Ang nakalulungkot, may mga anak na kayang tiisin ang kanilang mga magulang. Tanungin natin ang ating sarili, Gaano […]

Ika 23 Linggo sa Karaniwang Panahon Mc 7: 31 – 37 Setyembre 9, 2012

Nagpuri ang lahat ng tao sa mabubuting ginawa ng Panginoon, pinagaling niya ang lalaking bingi at pipi. Sa maraming pagkakataon gamit natin ang ating bibig para makipagtalastasan, sa maraming pagkakataon dapat nating banggitin ang mga salitang nakalaan para sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili; anung mga salita ang madalasa ibulalas ng ating labi, mga […]

Ika 22 Linggo sa Karaniwang Panahon Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 Setyembre 2, 2012

Nilinaw ng Panginoon na ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok sa kanyang bibig bagkus ang mga lumalabas ditong mga salita at damdaming masasama. Madalas nating ikumpara ang ating sarili sa mga kapatid nating dukha at naghihirap bilang mabababa at marurumi. Madalas nating suriin at sinuhin ang anumang pagkain na inihahain kung malinis o […]

Ika 21 Linggo sa Karaniwang Panahon Jn 6: 60 – 69 Agosto 26, 2012

Dahil na mga salita ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tunay na maraming aral sa ating pananampalataya ang hindi ganuon kadali unawain ng isipan ngunit ito ang katotohanan at dapat sampalatayanan. Maraming katotohanan tungkol sa Diyos ang dapat […]