Ika-32 Linggo sa Pangkaraniwang Panahon Mc. 12:38-44 Nobyembre 8, 2015

“Inihulog niya…ang mismong ikabubuhay niya.”Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus na tumulad sa babaeng balo sa ating Mabuting Balita. Inialay niya nang bukal sa kanyang kalooban ang salaping sana ay kanyang magagamit para sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-aalay na ito ay naging kalugod-lugod kay Hesus. Sa ating buhay, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit […]

Ika-33 na Linggo sa Pangkaraniwang Panahon Mc. 13:24-32 Nobyembre 15, 2015

“Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking salita”. Walang bagay ang permanente sa mundo. Lahat ng bagay ay lumilipas, kumukupas, naglalaho at nawawala subalit ang Salita ng Diyos ay sa hindi matitibag, mawawasak,  ni maglalaho. Palagi nawa nating ipakita ang ating malalim na pananalig, pag-asa at pagmamahal  sa Diyos sa pamamagitan ng […]

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoong JesuKristo sa Sanlibutan Jn. 18:33b-37 Nobyembre 22, 2015

Sa pagdiriwang natin ng Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari, kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang  Hari ng ating buhay.  Sa pagdarasal natin ng “Ama Namin”, sinasabi nating “Mapasaamin ang Kaharian Mo”. Ipinagdarasal nating ang kalooban ng Diyos ang siyang matupad at hindi ang sa atin. Kung maghahari ang Diyos sa ating buhay, maghahari rin […]

Unang Linggo ng Adbiyento Lc. 21:25-28, 34-36 Nobyembre 29, 2015

Sa ating pagpasok sa Unang Linggo ng Adbiyento, inaanyayahan tayong lahat na maging handa para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang pisikal na paghahanda, kundi maging esperituwal na paghahanda para sa pagdating ng Mesiyas. Sa ating Ebanghelyo, hindi pananakot kundi panawagan para sa lahat, na talikdan ang kasamaan, magbagong buhay,  harapin ang kabutihan […]

Ika 25 Linggo sa Karaniwang Panahon Mt 20: 1 – 16 Setyembre 21, 2014

Sabi ng iba, tamad daw tayong mga Pilipino, Pero puring puri naman ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kung maglalakad ka sa mga eskinita at kalye makikita mo naman talaga ang maraming kababayang walang ginagawa at naghihintay na matapos ang magkapon. Hindi mauubos ang pwedeng gawin sa bahay at mabuting gawain para sa kapwa. […]

Kapistahan ng Pagbubunyi sa Banal na Krus Jn 3: 13 – 17 Setyembre 14, 2014

Maraming batbat na pasanin ang mga tao, iba’t ibang problema at sari saring pinagdaraanan. Ito ang mga krus sa buhay natin na dapat pinapasan at inaakap. Lagi nating tatandaan, gaano man kabigat ang krus, laging naroroon at nakapako si Hesus, mas kahabag habag. Kung nahihirapan tayong magpasan, di hamak mas nahihirapaan ang katayuan ng Panginoon […]

Ika 23 Linggo sa Karaniwang Panahon Mt 18: 15 -20 Setyembre 7, 2014

Kung nagkakasala ang kapatid o sino mang ating kapwa ang pangunahing isaisip at dapat ang pagbabati o pagkakasundo. Kaya nga, kailangang kausapin ng sarilinan, magsama ng ibang tutulong o idulog sa sambayanan para maibalik ang dating samahan. Madalas kapag inaaway tayo ng kapwa ay tinatapatan agad din natin ng kasamaang ginawa nila. Taanungin natinang ating […]

Dakilang Kapistahan ni San Pedro at San Pablo Mt. 16: 13 – 19 Hunyo 29, 2014

Tinanong ng Panginoon ang Kanyang mga alagad kung sino siya sabi ng mga tao. Madalas nating sabihin na kilala natin ang ating sarili ngunit may pagkakilala ang ibang tao tungkol sa atin batay sa kanilang pamantayan. At may natatangi ding pamantayan ang Diyos tungkol sa pagkakilala niya sa atin. Tanungin natin ang ating sarili, kung […]