ANG SIMBAHAN AY KAPWA MATERYAL AT ISPIRITWAL

Ang kaisa-isang tagapamagitan, si Hesukristo, ang nagtatag at Siya ring nagpapanatili ng Kanyang Simbahan dito sa lupa, ang komunidad ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, bilang isang nakikitang organisasyon na daluyan ng katotohanan at biyaya para sa lahat ng tao. Ang Simpahan ay kapwa: 1)Istruktura ng lipunan na may hirarkiya at Katawang Mistiko ni Kristo; 2)Nakikitang […]

PAGBABALIK-TANAW SA KASAYSAYAN NG MISYON AT MGA KARANASAN NG MGA UNANG MISYONERO SA MARINDUQUE: 1579-1800 A.D. (ikatlong bahagi)

Hindi nagtagal matapos maitatag ang ciudad ng Maynila bilang sentro ng gobyernong Kastila noong 1571, sinimulan agad ni Legazpi ang pasipikasyon ng mga malapit na isla kasama na dito ang Marinduque at Banton bilang iisang encomienda sa pangangalaga ni Pedro de Mena (BRPI 34, p. 10 as abstracted from a portion of the original document […]

ka-9 na Artikulo: Sumasampalataya ako sa Banal na Simbahang Katolika (Mula sa Katesismo ng Simbahang Katoliko, #748 -757) Unang Bahagi

Ang katagang “Simbahan” o “Iglesia” ay salin mula sa salitang ekklesia (ek-kalein sa wikang griyego na ang ibig sabihin ay tipunin) na ang kahulugan ay pagtitipon. Tinutukoy ang mga pagtitipon ng bayan (cf. Gawa 19:30) na karaniwang may kaugnayan sa relihiyon. Ito rin ang salitang ginamit sa tekstong griyego ng Lumang Tipan upang tukuyin ang […]

LUMAGO TAYO SA PANANAMPALATAYA, ISABUHAY NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA

LIHAM PASTORAL BLG. 2 Serye 2012 Sa Pagbubukas ng Taon ng Pananampalataya LUMAGO TAYO SA PANANAMPALATAYA, ISABUHAY NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA Minamahal kong mga kapatid sa ating Panginoong Hesuskristo: Pormal nang binuksan ng ating Santo Papa Benedicto XVI noong Huwebes, ika-11 ng buwang kasalukuyan ang Taon ng Pananampalataya (Year of Faith) para sa buong Simbahan. […]

Ang pagmimisyon sa panahon ng mga Kastila sa ilalim ng Sistemang Patronato Real

Noong mga unang taon ng pagmimisyon sa ibang bansa (mission ad gentes), limang pangunahing bagay ang dapat tandaan. Una, ang bawat nagnanais na magmisyon ay kinakailangang may pahintulot ng Simbahan o ng hari ng España (missio canonica). Ikalawa, kailangan din na ang kanyang desisyon para magmisyon ay kusang-loob at hindi napipilitan lamang (volutariness). Ikatlo, kailangan […]

PAGBABALIK-TANAW SA KASAYSAYAN NG MISYON AT MGA KARANASAN NG MGA UNANG MISYONERO SA MARINDUQUE: 1579-1800 A.D.

I. PANIMULA Hayaan ninyong simulan ko ang aking pagtatalakay sa isang konkretong karanasan ng isang Heswitang misyonero, si Padre Domingo de Peñalver, S.J.: Sa Marinduque, pinagsikapan ni Padre Domingo de Peñalver na mahikayat ang ilang kabahayan ng mga maiilap na katutubo (wild Indians) na manirahan sa kapatagan (malapit sa visita). Naglakbay siya sa kailugan hanggang […]

Retablo

Nagulat ako nang minsa’y may nagtanong sa akin: “Father, ano po ‘yong retablo na sinasabi n’yo kanina pagkatapos ng misa?” Nagulat ako sapagkat akala ko’y alam na ng lahat lalo na ng mga nakatatanda kung ano ang retablo. Masdan po ninyo ang sa ibaba. Ito po ang tinatawag na retablo. Dalawa na lamang ang natitirang […]