Uncategorized

ANG DIYOSESIS NG BOAC SA KAPANAHUNAN NG “SEDE VACANTE”

Sep 3rd, 2013 | By | Category: Uncategorized

“Sede Vacante” – anu ba ito? Ang sede vacante ay ang opisyal na termino ng Simbahang Romano Katoliko na ginagamit para tukuyin ang panahon na kung saan ay kasalukuyang walang namumunong Santo Papa dito. Nung mga nakalipas na buwan, nasaksihan natin kung papaano naganap ito ng magretiro ang dating Papa Benito XVI at dahil doon […]ANG SIMBAHAN AY KAPWA MATERYAL AT ISPIRITWAL

Mar 11th, 2013 | By | Category: Uncategorized

Ang kaisa-isang tagapamagitan, si Hesukristo, ang nagtatag at Siya ring nagpapanatili ng Kanyang Simbahan dito sa lupa, ang komunidad ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, bilang isang nakikitang organisasyon na daluyan ng katotohanan at biyaya para sa lahat ng tao. Ang Simpahan ay kapwa: 1)Istruktura ng lipunan na may hirarkiya at Katawang Mistiko ni Kristo; 2)Nakikitang […]PAGBABALIK-TANAW SA KASAYSAYAN NG MISYON AT MGA KARANASAN NG MGA UNANG MISYONERO SA MARINDUQUE: 1579-1800 A.D. (ikatlong bahagi)

Oct 17th, 2012 | By | Category: Uncategorized

Hindi nagtagal matapos maitatag ang ciudad ng Maynila bilang sentro ng gobyernong Kastila noong 1571, sinimulan agad ni Legazpi ang pasipikasyon ng mga malapit na isla kasama na dito ang Marinduque at Banton bilang iisang encomienda sa pangangalaga ni Pedro de Mena (BRPI 34, p. 10 as abstracted from a portion of the original document […]ka-9 na Artikulo: Sumasampalataya ako sa Banal na Simbahang Katolika (Mula sa Katesismo ng Simbahang Katoliko, #748 -757) Unang Bahagi

Oct 17th, 2012 | By | Category: Uncategorized

Ang katagang “Simbahan” o “Iglesia” ay salin mula sa salitang ekklesia (ek-kalein sa wikang griyego na ang ibig sabihin ay tipunin) na ang kahulugan ay pagtitipon. Tinutukoy ang mga pagtitipon ng bayan (cf. Gawa 19:30) na karaniwang may kaugnayan sa relihiyon. Ito rin ang salitang ginamit sa tekstong griyego ng Lumang Tipan upang tukuyin ang […]LUMAGO TAYO SA PANANAMPALATAYA, ISABUHAY NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA

Oct 15th, 2012 | By | Category: Uncategorized

LIHAM PASTORAL BLG. 2 Serye 2012 Sa Pagbubukas ng Taon ng Pananampalataya LUMAGO TAYO SA PANANAMPALATAYA, ISABUHAY NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA Minamahal kong mga kapatid sa ating Panginoong Hesuskristo: Pormal nang binuksan ng ating Santo Papa Benedicto XVI noong Huwebes, ika-11 ng buwang kasalukuyan ang Taon ng Pananampalataya (Year of Faith) para sa buong Simbahan. […]Ang pagmimisyon sa panahon ng mga Kastila sa ilalim ng Sistemang Patronato Real

Jul 3rd, 2012 | By | Category: Uncategorized

Noong mga unang taon ng pagmimisyon sa ibang bansa (mission ad gentes), limang pangunahing bagay ang dapat tandaan. Una, ang bawat nagnanais na magmisyon ay kinakailangang may pahintulot ng Simbahan o ng hari ng España (missio canonica). Ikalawa, kailangan din na ang kanyang desisyon para magmisyon ay kusang-loob at hindi napipilitan lamang (volutariness). Ikatlo, kailangan […]Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo

Jul 2nd, 2012 | By | Category: Uncategorized

Ang pagsampalataya sa Espiritu Santo ay pagkilala sa ikatlong persona ng Banal na Santatlo na nagmumula sa Ama at Anak at “sinasamba at niluluwalhati kaisa ng Ama at ng Anak.” Ang Espiritu Santo ay “ipinagkaloob sa ating mga puso” (Gal. 4:6) upang matanggap natin ang bagong buhay bilang mga anak ng Diyos. I. Ang Magkasamang […]PAGBABALIK-TANAW SA KASAYSAYAN NG MISYON AT MGA KARANASAN NG MGA UNANG MISYONERO SA MARINDUQUE: 1579-1800 A.D.

May 21st, 2012 | By | Category: Uncategorized

I. PANIMULA Hayaan ninyong simulan ko ang aking pagtatalakay sa isang konkretong karanasan ng isang Heswitang misyonero, si Padre Domingo de Peñalver, S.J.: Sa Marinduque, pinagsikapan ni Padre Domingo de Peñalver na mahikayat ang ilang kabahayan ng mga maiilap na katutubo (wild Indians) na manirahan sa kapatagan (malapit sa visita). Naglakbay siya sa kailugan hanggang […]Retablo

May 15th, 2012 | By | Category: Uncategorized

Nagulat ako nang minsa’y may nagtanong sa akin: “Father, ano po ‘yong retablo na sinasabi n’yo kanina pagkatapos ng misa?” Nagulat ako sapagkat akala ko’y alam na ng lahat lalo na ng mga nakatatanda kung ano ang retablo. Masdan po ninyo ang sa ibaba. Ito po ang tinatawag na retablo. Dalawa na lamang ang natitirang […]Umakyat sa Langit, Naluluklok sa Kanan ng Ama

Mar 1st, 2012 | By | Category: Uncategorized

I. SI HESUS AY UMAKYAT SA LANGIT Ipinapahayag ng Banal na Kasulatan, “Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit, at lumuklok sa kanan ng Diyos” (Mk. 16:19) Ang pagtatapos ng pamumuhay ni Hesus dito sa lupa ay ibinadya ng kanyang pag-akyat sa langit. Ngunit ang kanyang pag-akyat sa langit ay hindi […]